Apie bendriją

Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma” yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija. Bendrija įsteigta 1989 m., tačiau Teisingumo ministerijoje įregistruota tik 1996 m., priėmus Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymą.

Bendrija jungia politinius kalinius, kalėjusius Rusijos „Dalstroj” sistemos lageriuose (Kolymoje, Čiukotkoje ir rytinėje Jakutijoje), taip pat jų šeimos narius ir artimuosius.

Bendrijos valdymo organai yra visuotinis narių susirinkimas (dalyvių susirinkimas) ir valdyba (kolegialus valdymo organas).

Kasmet trečiąjį birželio šeštadienį bendrija rengia visos Lietuvos kolymiečių suvažiavimus Rumšiškių kultūros centre.

Kasmet pirmąjį rugpjūčio šeštadienį bendrija dalyvauja visuotiniame sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje; šį sąskrydį organizuoja Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga.

KONTAKTAI

Adresas:
Kovo 11-osios g. 130a-33, Kaunas, LT-49385
Telefonas:
+370 6987 0822 (pirmininko)

REKVIZITAI

Įmonės kodas: 290764220
Sąskaita: LT40 7300 0101 1641 2916
BIC: HABALT22 (Swedbank)

VEIKLOS TIKSLAI (suformuluoti įstatuose):

1. vadovaujantis krikščioniškojo bendradarbiavimo nuostatomis, aktyviai dirbti Lietuvos ir jos žmonių labui, ugdyti dvasingumą ir dalyvauti veikloje išsaugant ir įtvirtinant Lietuvos valstybingumą;
2. rinkti žinias apie gyvus ir mirusius (žuvusius, nužudytus) politinius kalinius, ypač kalėjusius Kolymoje ir kituose „Dalstroj” sistemos lageriuose, apie rezistenciją lageriuose, lagerių buitį ir gyvenimą išleistiems iš lagerių, siekiant sudaryti Kolymos lietuvių politinių kalinių rezistencijos ir kalinimo istoriją. Dalyvauti ekspedicijose išaiškinat kalinių laidojimo vietas, prisidėti prie kapų tvarkymo ir atminties įamžinimo, leisti atsiminimų knygas ir kitus leidinius;
3. skatinti bendrijos narių tarpusavio bendradarbiavimą ir brolišką solidarumą palaikant Kolymoje išvystytas bendradarbiavimo tradicijas, ginti žmogaus ir Lietuvos piliečių teises, priešintis bet kokiam autoritarizmo pasireiškimui, smerkti neapykantos tarp žmonių ir tautų pasireiškimus, įtakoti jaunąją kartą patriotizmo, tautiškumo, dorovės ir demokratijos dvasia;
4. atstovauti Kolymoje ir Rusijos „Dalstroj” konclagerių sistemoje kalėjusių politinių kalinių, jų šeimos narių ir artimųjų interesams, teikti moralinę ir materialinę pagalbą nelaimės ištiktiems ir ypač sunkiai gyvenantiems bendrijos nariams;
5. sekti politinius įvykius Lietuvoje ir reikšti kolegialią nuomonę aktualiais valstybės gyvenimo klausimais;
6. remti kovą prieš korupciją, ekonominius ir politinius nusikaltimus, prieš mafijos struktūrų grėsmę Lietuvos valstybingumui;
7. bendradarbiauti su panašius tikslus turinčiomis visuomeninėmis ar politinėmis organizacijomis, kurių veikla neprieštarauja bendrijos įstatams, dalyvauti jų veikloje.

INTERNETO SVETAINĖ: www.kolyma.lt